reklama
7 grudnia, 2021

Jelcz-Laskowice: Gmina Jelcz-Laskowice w komitecie strategicznym

(fot. Wikipedia)

Samorządy lokalne z powiatu oławskiego będą ściślej współpracować w obszarze zarządzanych dziedzin. W tym celu włodarze powiatu i gmin podpisali list intencyjny dotyczący utworzenia Samorządowego Komitetu Strategicznego Powiatu Oławskiego.

Dokument został zawarty pomiędzy Powiatem Oławskim, a Gminą Jelcz-Laskowice, Gminą Miasto Oława, Gminą Oława oraz Gminą Domaniów. Porozumienie sygnowali samorządowcy reprezentujący Powiat Oławski – członkowie Zarządu Powiatu – starosta oławski Zdzisław Brezdeń i wicestarosta Witold Niemirowski oraz burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann, burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak, pełniący obowiązki wójta Gminy Oława Henryk Kuriata i gospodarz spotkania – wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski. Pełnomocnikiem komitetu został Dariusz Koprowski – sekretarz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Przedstawiciele pięciu samorządów zlokalizowanych w granicach administracyjnych powiatu oławskiego podpisując porozumienie zadeklarowali wolę współpracy w kluczowych obszarach dla zarządzanych jednostek. Dotyczyć ona ma m.in. wyznaczania i koordynacji zadań strategicznych. Urzędnicy będą ściślej współpracować w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań. Powołają zespoły robocze w zakresach związanych z kierunkami rozwoju i zadaniami strategicznymi Samorządowego Komitetu Strategicznego Powiatu Oławskiego.

Współdziałanie dotyczyć będzie projektów międzygminnych, regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych, finansowanych ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, ale również współfinansowanych ze środków krajowych i przez Unię Europejską. Razem będą też organizować konferencje, posiedzenia, warsztaty oraz szkolenia oparte o posiadany potencjał kadrowy i sprzętowy.

Na liście Samorządowego Komitetu Strategicznego Powiatu Oławskiego znalazło się szesnaście istotnych dla mieszkańców zadań strategicznych. Wśród nich należy wymienić rozwój infrastruktury drogowej mający charakter strategiczny dla powiatu, np. budowę mostu w Oławie na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej – ul. Malinowej. Samorządy będą również współpracować w zakresie: komunikacji publicznej, rozwoju sieci dróg rowerowych komunikacyjnych i turystycznych, a także komunikacji kolejowej (np. budowa przystanków kolejowych). Urzędnicy zaproponują mieszkańcom wspólną ofertę kulturalną, a dla osób starszych – politykę senioralną, w tym „Kartę Seniora Ziemi Oławskiej”. Według założeń porozumienia powstanie wspólna „Karta Dużej Rodziny Ziemi Oławskiej”. W obszarze oświaty ma się zawiązać współpraca w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego, a w celu rozwijania ochrony zdrowia – powstanie wspólny program profilaktyki zdrowotnej i modernizacji Szpitala Powiatowego. Ponadto powiat i gminy będą współdziałać w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także w ramach Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, gospodarki niskoemisyjnej, budowy schroniska dla zwierząt wraz z opieką weterynaryjną, ochrony przyrody oraz zagospodarowania przestrzennego, w tym przy tworzeniu i ochrony zielonych korytarzy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie