Jelcz-Laskowice: Kolej Dużych Prędkości i możliwy nowy wariant? [MAPKA]

Jeden z filarów francuskich kolei, TGV Duplex, Gare de Lyon (fot. Wikipedia)

Publikujemy informacje o wypracowaniu przez gminy Jelcz-Laskowice, Czernica oraz Siechnice wspólnego stanowiska wobec planowanego przebiegu Kolei Dużych Prędkości. Samorządowcy zaproponowali również nowy wariant przebiegu KDP.

Wynikiem prac grupy roboczej są wypracowane stanowiska 3 Gmin: Jelcz-Laskowice, Czernica, Siechnice konsultowane z przedstawicielami Powiatu Oławskiego i Powiatu Wrocławskiego. Samorządy dokonały analiz uzgadniając nowy wariant przebiegu korytarza linii kolejowej Kolei Dużych Prędkości (wariant 1A) przez teren trzech sąsiadujących gmin (2 powiaty), które powinny znacząco płynąć na przebieg ww. linii kolejowej omijając w jak największej odległości tereny zamieszkałe oraz tereny newralgiczne z punku widzenia funkcjonowania 3 gmin.

Burmistrz Jelcza-Laskowic podobnie jak Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach negatywnie opiniuje proponowany przebieg korytarza linii kolejowej Kolei Dużych Prędkości oznaczony na arkuszu nr 3 (nowe linie 86 i 87 relacji Sieradz Północny – Wrocław Główny) kolorem czerwonym. W pełni podziela argumentację Rady Miejskiej, bo lokalizacja tego korytarza jest wyjątkowo niekorzystna. Przebiega przez obszar starorzecza doliny Odry, w którym występują formy ochrony przyrody takie jak: rezerwat przyrody tacha Jelcz, obszary Natura 2000 Grądy Odrzańskie i Grądy w Dolinie Odry. Ponadto wariant ten przebiega przez tereny zabudowane i zainwestowane w mieście Jelcz-Laskowice, dzieli osiedle Jelcz, znajdujące się w granicach historycznego układu ruralistycznego i na terenie zachowanych reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa, na dwie części.

Jelcz-Laskowice: Kolej Dużych Prędkości k. Jelcza i Chwałowic? [ZOBACZ]

Wariant czerwony przebiega także przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w granicy zasięgu katastrofalnej powodzi z 1997 r. oraz powodzi z 2010 r., w tym przez istniejące waty przeciwpowodziowe. Wariant ten proponuje także przebieg linii kolejowych przez istniejące tereny rekreacyjne popularne wśród mieszkańców Jelcza-Laskowic i okolic (naturalny zbiornik wodny i plaża), tzw. ośrodek nad stawem. Wariant ten przebiega przez tereny wodonośne między miejscowościami Nowy Dwór i Piekary (zbiorniki wodne GZWP nr 320 i JCWPoI nr 96 i 106), gdzie znajdują się ujęcia wody zasilające w wodę pitną miasto i większość gminy Jelcz-Laskowice. Przebiega on też przez wschodnią część miejscowości Piekary w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, i dalej przez wschodnią część miejscowości Chwałowice przez tereny zabudowane i w ich bezpośrednim pobliżu.

Przedstawione na arkuszu nr 3 pozostałe proponowane korytarze przebiegu linii kolejowej Kolei Dużych Prędkości jeśli już musiałyby przebiegać przez teren Gminy Jelcz-Laskowice wymagają dokładnego przeanalizowania. Muszą być maksymalnie odsunięte od osiedli mieszkaniowych, aby być jak najmniej uciążliwymi dla mieszkańców – najlepiej w połowie odległości od sąsiadujących miejscowości. Muszą również w jak najmniejszym stopniu powodować ujemne skutki dla środowiska naturalnego.

Dlatego też wspólnie z Wójtem Gminy Czernica Panem Włodzimierzem Chleboszem — gmina sąsiadująca z Gminą Jelcz-laskowice i z Burmistrzem Siechnic Panem Milanem 1.13.31riem — gmina sąsiadująca z Gminą Czernica pozwoliliśmy sobie na wypracowanie i przedłożenie w ramach konsultacji społecznych nowego wariantu przebiegu korytarza linii kolejowej Kolei Dużych Prędkości przez teren trzech sąsiadujących gmin — wariant na załączonym rysunku 1 A (kolor fioletowy), a na terenie gminy Siechnice ewentualnie wariant 1 B (kolor zielony). Naszym zdaniem jest to jedyny możliwy do przeprowadzenia ciąg komunikacyjny, który w najmniejszym stopniu może spowodować uciążliwości dla mieszkających w sąsiedztwie mieszkańców i najmniej ingerującym w środowisko naturalne.

Źródło: UMiG (Pismo Cz. 1, Cz. 2)