Trwa rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice

W ramach rewitalizacji linii założono nie tylko skrócenie czasu przejazdu czy zwiększenie komfortu podróżowania, ale także budowę nowych przystanków osobowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – parkingami, drogami, ciągami pieszymi. Przełoży się to na zwiększenie dostępności przestrzennej kolei, integrację transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu, przejęcia części ruchu pasażerskiego z transportu drogowego. W ramach inwestycji przewidziano także dostosowanie wszystkich obiektów obsługi podróżnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co umożliwi im równy, niedyskryminujący dostęp do infrastruktury kolejowej.

Zakres prac budowlanych dotyczy budowy nowych przystanków kolejowych oraz modernizacji istniejących, przebudowę i modernizację układów torowych, urządzeń sterowania ruchem, obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i łączności, przejazdów kolejowych oraz budowy parkingów, dróg, ciągów pieszych, wiat i oświetlenia przy docelowych przystankach kolejowych. Gmina Jelcz-Laskowice jako partner projektu odpowiedzialna jest za budowę parkingu, drogi dojazdowej, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem do budynku dworca przy stacji Jelcz Miłoszyce.

Prace mają zostać ukończone w przyszłym roku.