Jelcz-Laskowice: Zakaz wprowadzania ścieków do kanalizacji

(fot. Wikipedia)

Burmistrz Jelcza-Laskowic przypomina o zakazie wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) właścicielom nieruchomości zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku braku kanalizacji sanitarnej wytwarzane ścieki sanitarne należy gromadzić w bezodpływowych zbiornikach lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków, prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości płynnych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia. Częstotliwość opróżniania zbiorników powinna odpowiadać jego pojemności i ilości zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia zbiornika, lecz nie rzadziej jak jeden raz na trzy miesiące.

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028):

art. 28 ust. 4 ,,Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.”

art. 28 ust. 5 ,,W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.”

art. 28 ust. 6 ,,Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”