Jelcz-Laskowice: Wojewódzki lekarz weterynarii ws. próbek wody z Łacha Jelcz-Laskowice

(fot. DUW)

Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król wydał najnowszy komunikat na temat bieżącej sytuacji związanej z rzeką Odrą. W związku z przypadkami śnięcia ryb w okolicy przystani w Czernicy, a także w fosie miejskiej we Wrocławiu oraz wskutek ustaleń podjętych w dniu 13 kwietnia 2023 r., podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzono badania laboratoryjne próbek ryb pobranych z obu akwenów.

Próbki, które dostarczono do Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu w dniu 14.04.2023. poddano standardowym badaniom toksykologicznym. Badania wykonano zgodnie z procedurą zawartą w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych (Dz.U. z 2017r. poz. 1246), w kierunkach zgodnych z zakresem akredytacji ww. laboratoriów, wskazanych w załączniku nr 1 do wymienionego rozporządzenia – „Wykaz substancji niedozwolonych objętych monitorowaniem, Grupa B – produkty lecznicze, w tym substancje niedozwolone, które mogą być użyte do celów weterynaryjnych, zanieczyszczenia chemiczne oraz inne zanieczyszczenia”, tj. w kierunku: metale toksyczne (rtęć, kadm, ołów, arsen) oraz pestycydy chloroorganiczne i polichlorowane bifenyle (PCB). Wyniki badań (w załączeniu) wykazały wartości zdecydowanie poniżej górnych dopuszczalnych limitów, które ww. przepisy określają następująco: kadm – 50 µg/kg; ołów – 300 µg/kg; rtęć – 500 µg/kg; arsen – 4000 µg/kg; pestycydy chloroorganicze suma DDT- 500 µg/kg, HCB, y- HCH – 50 µg/kg, pozostałe -20 µg/kg, polichlorowane bifenyle (PCB ) suma 75 ug/kg. W świetle powyższego – jako przyczynę śnięcia ryb – należy wykluczyć czynniki środowiskowe objęte zakresem przeprowadzonych badań

NOWE DANE DOTYCZĄCE PRÓBEK POBRANYCH NA STARORZECZACH

Na podstawie wyników próbek po analizie laboratoryjnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że w momencie stwierdzonego śnięcia ryb, czyli w dniu 13 kwietnia 2023 r. obecność glonów Prymnesium parvum „złotej algi” wynosiła 3 564 00 [os/l].

Wg przesłanego raportu doraźnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 17 kwietnia br. dokonano poboru próbek wód powierzchniowych z 5 zbiorników starorzecza
Odry tj. zbiornik Czernica, Łacha Jelcz Laskowice, zbiornik Bajkał, Wrocław Osobowice (kanał powyżej Śluzy Miejskiej), zalew Prężyce.

W najnowszych próbkach pobranych ze zbiornika Czernica potwierdzono obecność glonów Prymnesium parvum „złotej algi” w liczbie 47 000 000 [os/l] – raport z dnia 19 kwietnia br. Zaznaczyć należy że w próbce pobranej z tego zbiornika w dniu 13 kwietnia 2023 r. obecność glonów wynosiła 3 564 000 [os/l].

W innych starorzeczach oprócz zalewu w Czernicy podwyższonej ilości glonów Prymnesium parvum nie stwierdzono. Nie ma potwierdzonych przypadków kolejnego śnięcia ryb. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zlecił Straży Rybackiej intensyfikację monitoringu bezpośredniego poprzez stałą wizję lokalną. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stale monitoruje stan wód i zleca cykliczne pobieranie prób przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ.

(Źródło: DUW / TM / DG)