Jelcz-Laskowice: Rozpatrzono odwołania w budżecie obywatelskim

Jelcz-Laskowice, 31 lipca 2009 (fot. fotopolska / uriuk.com)

Po rozpatrzeniu odwołań podtrzymano negatywną ocenę dwóch zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok – „Budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowym Dworze” i „Integracji na Starówce – miejscu spotkań, biesiad i relaksacji”.

W terminie wskazanym na składanie odwołań wpłynęło odwołanie od odrzuconego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowym Dworze”. Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania nie znaleziono podstaw do jego uwzględnienia. W odwołaniu Wnioskodawca prosi o zmniejszenie powierzchni boiska tak aby zmieścić się w założonym budżecie. W odwołaniu brak jest oszacowania pełnego kosztu realizacji projektu.

Zgodnie z § 4 ust. 3 punkt 5 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r.” stanowiących Załącznika nr 1 do uchwały nr LXII.548.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r. podstawą weryfikacji pod względem zgodności z prawem i wykonalności technicznej jest kryterium prawidłowości oszacowania pełnego kosztu realizacji projektu. W związku z powyższym złożona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego nie może zostać dopuszczona do dalszego etapu.

Po terminie wskazanym na składanie odwołań wpłynęło odwołanie od odrzuconego zadania pn. „Integracja na Starówce – miejsce spotkań, biesiad i relaksacji”.

W związku z niezachowaniem terminu określonego w § 4 ust. 10 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r.” stanowiących Załącznika nr 1 do uchwały nr LXII.548.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r. odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Źródło: UMiG