Jelcz-Laskowice: Kwalifikacja wojskowa w Jelczu-Laskowicach

(fot. starostwo.olawa.pl / Powiatowa Komisja Lekarska, kwalifikująca do służby wojskowej, pracuje w budynku przy ulicy 3 Maja 18 I/U w Oławie)

W powiecie oławskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w czwartek 1 czerwca i potrwa do wtorku 27 czerwca. Obejmie łącznie 440 osób. Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracowała w budynku przy ulicy 3 Maja 18 I/U w Oławie, od godziny 7.30 do 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 9 czerwca 2023 r.

Podczas trwania kwalifikacji będzie możliwy kontakt telefoniczny, pod numerem 509-794-677. W dniach od 1 czerwca do 7 czerwca mają się stawić przed Powiatową Komisją Lekarską osoby objęte kwalifikacją wojskową z miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, w dniach od 7 do 14 czerwca – mieszkańcy gminy Oława, natomiast od 15 do 16 czerwca – mieszkańcy gminy Domaniów, w dniach od 16 do 23 czerwca przyjmowani będą mieszkańcy Miasta Oława. Kobiety, objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, będą wezwane na 26 czerwca, na godz. 8:00.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, są obowiązani stawić się do kwalifikacji w określonym terminie i miejscu. Mogą się również stawić ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanego przygotowania i wykształcenia, jeżeli ukończyli, co najmniej osiemnasty rok życia. Konieczność stawienia się do kwalifikacji wojskowej jest aktualna do końca roku kalendarzowego, w którym osoby objęte takim obowiązkiem kończą 24 lata. Osoby, które tego nie dopełniły z różnych przyczyn, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, zgłaszając się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego, trwającego ponad trzy miesiące – w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesiątego piątego roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – do ukończenia sześćdziesięciu lat.

Do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. zostaną wezwani:

mężczyźni urodzeni w 2004 r.,

mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

osoby urodzone w latach 2002–2003, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,

kobiety urodzone w latach 1999-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

posiadaną dokumentację medyczną,

dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.
O czym jeszcze należy pamiętać?

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu, lub niepoddanie się badaniom lekarskim, albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie było nakazane, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna to zgłosić do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego (trwającego ponad trzy miesiące), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

Źródło: starostwo.olawa.pl / DG / TM