Jelcz-Laskowice: Kwalifikacja wojskowa w Jelczu-Laskowicach

W powiecie oławskim kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się na początku kwietnia i potrwa do poniedziałku 29 kwietnia. Obejmie łącznie 448 osób. Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w budynku przy ulicy 3 Maja 18 I/U w Oławie, od godziny 7.30 do 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 8, 15 i 22 kwietnia 2024 r.

W dniach od 2 kwietnia do 10 kwietnia stawiają się przed Powiatową Komisją Lekarską osoby objęte kwalifikacją wojskową z Miasta Oława, w dniu 11 kwietnia – mieszkańcy gminy Domaniów, natomiast od 12 do 17 kwietnia – mieszkańcy gminy Oława, w dniach od 18 do 25 kwietnia przyjmowani będą mieszkańcy Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Kobiety, objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, będą wezwane na 26 oraz 29 kwietnia, na godz. 8:00.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, są obowiązani stawić się do kwalifikacji w określonym terminie i miejscu. Mogą się również stawić ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanego przygotowania i wykształcenia, jeżeli ukończyli, co najmniej osiemnasty rok życia. Konieczność stawienia się do kwalifikacji wojskowej jest aktualna do końca roku kalendarzowego, w którym osoby objęte takim obowiązkiem kończą 24 lata. Osoby, które tego nie dopełniły z różnych przyczyn, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, zgłaszając się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego, trwającego ponad trzy miesiące – w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesiątego piątego roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – do ukończenia sześćdziesięciu lat.
Do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. zostaną wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2005 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o której mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku akademickim lub szkolnym 2023/2024 kończą studia lub naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • ochotnicy kobiety i mężczyźni którzy mają skończone przynajmniej 18 lat, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia,
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły sią do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.
O czym jeszcze należy pamiętać?

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu, lub niepoddanie się badaniom lekarskim, albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie było nakazane, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna to zgłosić do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego (trwającego ponad trzy miesiące), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. Podczas trwania kwalifikacji będzie możliwy kontakt telefoniczny, pod numerem 509-794-677.