Jelcz-Laskowice: 23 sierpnia startuje kolejna edycja budżetu obywatelskiego

(fot. fotopolska.eu)

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że: mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji; propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Budżet Obywatelski Jelcz-Laskowice na 2021 rok wynosi 750 tys. zł. Koszt jednego zgłaszanego zadania zlokalizowanego na terenie miasta nie może przekroczyć kwoty 250.000 zł. Koszt jednego zgłaszanego zadania zlokalizowanego na terenie sołectw nie może przekroczyć kwoty 125.000 zł.

Na projekty zlokalizowane na terenach miasta przeznacza się kwotę 500.000 zł. Na projekty zlokalizowane na terenach sołectw przeznacza się kwotę 250.000 zł.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice finansowane są zadania inwestycyjne należące do zadań własnych gminy oraz zadania inwestycyjne, które może sfinansować gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zadania te muszą być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku.

Zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta i gminy Jelcz-Laskowice, który ma ukończone 18 lat i posiada stałe zameldowanie, lub jest wpisany na wniosek do Rejestru Wyborców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Wniosek zgłoszenia zadania można pobrać ze strony jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org lub odebrać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy. Wypełniony wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami składa się w sekretariacie urzędu. Można go również złożyć w wersji elektronicznej na stronie internetowej jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org.

Źródło: UMiG / DG / TM