28 stycznia 2023

Jelcz-Laskowice: Zweryfikowano propozycje do Budżetu Obywatelskiego

Jelcz-Laskowice domki Jelcz-Laskowice noclegi

Jelcz-Laskowice domki Jelcz-Laskowice noclegi (fot. fotopolska)

Zadania zaopiniowane pozytywnie i skierowane do etapu głosowania:

 • Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w Grędzinie;
 • Zielona energia dla szkoły – budowa instalacji fotowoltaicznej dla PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach o mocy 50kW oraz budowa instalacji fotowoltaicznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach o mocy 20 kW;
 • Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem;
 • Parking dla Kasprowicza;
 • Parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach ze strefą „Kiss&ride” oraz miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością;
 • Rekultywacja zbiornika wodnego w Wójcicach;
 • Miłocice – rewitalizacja centrum wsi;
 • Remont i adaptacja budynku Schroniska Szkolnego dla potrzeb lokalnej społeczności;
 • Budowa nowoczesnego modułowego biura sołeckiego z zapleczem socjalnym przy Placu zabaw w Łęgu;
 • Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego
  w Miłoszycach;
 • Utwardzenie terenu na działce nr 261/7 w Minkowicach Oławskich przy Szkole Podstawowej,
 • Strefa relaksu – park w Kopalinie,
 • Piknikowa strefa relaksu w Jelczu-Laskowicach.

Zadania zaopiniowane negatywnie wraz z uzasadnieniem:

 • Oświetlenie w parku przypałacowym na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach;

Uzasadnienie:

Złożona propozycja  do Budżetu Obywatelskiego zadania pn.  „Oświetlenie w parku przypałacowym na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach” jest ujęta w projekcie „Rewitalizacja  i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa
w Jelczu-Laskowicach”. Projekt ten uwzględnia wykonanie nowych nasadzeń, ścieżek, małej architektury  wraz z oświetleniem całego parku. Przedmiotowy projekt jest uzgodniony
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i ma prawomocne pozwolenie na budowę, w budżecie miasta i gminy na 2021 r. jest  zarezerwowana kwota w wysokości 900 000,00 zł  na jego realizację.

W związku z powyższym  złożona propozycja takiego zadania do Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zaakceptowana i poddana dalszej procedurze. 

 • Segregacja 2.0. Kampania społeczna polegająca na zwiększeniu świadomości mieszkańców, dotycząca prawidłowego segregowania śmieci, poprzez projekt
  i montaż tablic informacyjnych na boksach śmietnikowych

Uzasadnienie:

Zgłoszony projekt nie jest zadaniem inwestycyjnym więc nie spełnia wymogu przynależności do zadań określonych w § 1 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII.258.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice
w 2022 r.”

Pouczenie:

Od zadań odrzuconych Zgłaszający może wnieść do Burmistrza Jelcza-Laskowic odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji tj. do 3 września 2021 r. (piątek) do godz. 15.30.

Odwołanie można złożyć osobiście, wrzucając dokumenty do urny stojącej przed urzędem Miasta i Gminy lub wysyłając skan emailem na adres um.info@jelcz-laskowice.pl