1 kwietnia 2023

Jelcz-Laskowice: Śmieci mieszkańców Jelcza i okolic pod kontrolą

(fot. fotopolska / CC BY-SA 4.0 / Columba livia)

Burmistrz Jelcza-Laskowic przypomina o obowiązku aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych, np. zmiany adresu zamieszkania czy zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Burmistrz Jelcza-Laskowic przypomina o obowiązku aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych, takich jak:

zmiana danych identyfikujących właściciela nieruchomości (składającego deklarację), zmiana adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, liczba osób zamieszkujących nieruchomość, ubieganie się o zwolnienie z części opłaty z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, ubieganie się o zwolnienie z części opłaty dla rodzin wielodzietnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

W związku z pobytem uchodźców wojennych z Ukrainy w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice, niniejszy obowiązek aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy również tych właścicieli nieruchomości, którzy przyjęli uchodźców do własnych domów.

Źródło: UMiG